Back to Top

Pogoji poslovanja

 

Naslednji splošni pogoji poslovanja veljajo v vseh zadevah med strankami in

E-SCOOTY, prodaja in oddaja skirojev, d.o.o., Gorazdova ulica 4, Ljubljana, matična številka 8423857000 (v nadaljevanju: lastnik)

Lastnik izvaja storitve oddajanja električnih skirojev (v nadaljevanju: vozila) v Ljubljani.

Z uporabo storitev najema se stranka strinja in zavezuje k spoštovanju the splošnih pogojev poslovanja.

Definicije

“Stranka” je oseba, ki izvede rezervacijo.

“Voznik” je oseba, ki uporablja vozilo.

Rezervacija” pomeni najem enega ali več vozil s privolitvijo k plačilu in avtorizacijo varščine.

Najemno obdobje” pomeni obdobje najema, dogovorjeno med lastnikom in stranko.

Kraj najema” pomeni kraj, kamor lastnik dostavi vozilo. Razen v primeru izrecnega drugačnega dogovora ta predstavlja hotel ali drug naslov v Ljubljani, kjer prenočuje stranka in/ali drugi vozniki.

 1. REZERVACIJA IN PLAČILO
 • Rezervacija se izvede prek lastnikove spletne strani. Izjemoma jo je mogoče izvesti tudi prek osebnega stika s predstavnikom lastnika.
 • Rezervacijo sestavlja najem enega ali več vozil za stranko osebno ali za druge voznike.
 • Stranka se strinja z izvedbo plačila najemnine za katero koli rezervacijo prek spletne strani lastnika. Stranka pooblašča lastnika, da pobere plačilo najemnine z obremenitvijo strankine plačilne kartice neposredno s strani lastnika ali posredno prek tretje strani – lastnikovega izvajalca plačil.
 • Cene so prikazane pred rezervacijo.
 • Ob potrditvi rezervacije si lastnik pridržuje pravico do varščine v višini 200 EUR na najeto vozilo. Stranka torej pooblašča lastnika, da na kreditno kartico stranke postavi rezervacijo plačila (ne pa obremeni računa) v višini 200 EUR na posamezno najeto vozilo.

Odstop od pogodbe

 • Skladno z veljavnim pravom varstva potrošnikov ima stranka možnost odstopa od nakupa, opravljenega na spletu, v 14 dneh od naročila storitve. Stranka ima pravico odstopiti od že izvedene rezervacije, dokler lastnik ne dostavi vozila na kraj najema. Ob odstopu se stranki plačilo povrne v celoti.
 • Stranka mora obvestilo o odstopu pisno sporočiti lastniku.
 • Stranka izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko lastnik dostavi vozilo na kraj najema. Šteje se, da je lastnik s tem v celoti izpolnil pogodbo skladno s 4. točko 5. odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

Razpoložljivost

 • Razpoložljivost najema vozil je odvisna od razpoložljivih kapacitet lastnika. Lastnik ne zagotavlja možnosti najema vozil v vsakem primeru.
 • Če vozilo iz katerega koli razloga ni na razpolago na kraju najema, bodo že izvedena plačila stranki povrnjena.
 1. DOSTAVA IN VRAČILO VOZIL

 

 • Lastnik dostavi dogovorjeno število vozil neposredno na kraj najema. Ob odsotnosti izrecnega drugačnega dogovora lastnik dostavi vozilo na kraj najema na predvečer (dan pred datumom) prvega dne najemnega obdobja med 20.00 in 22.30 uro.
 • V kolikor je vozilo dostavljeno do in prevzeto s strani hotelskega osebja na kraju najema, šteje, da je lastnik izpolnil svoje obveznosti do stranke skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji poslovanja.
 • V kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače, mora stranka zagotoviti, da se najeta vozila vrnejo na kraj najema najkasneje ob 20.30 uri zadnjega dne najemnega obdobja. Z vrnitvijo vozila na kraj najema se najemno obdobje zaključi.

 

 1. UPORABA VOZIL
 • Stranka zagotovi, da se sama in tudi drugi vozniki seznanji(jo) in strinja(jo) s temi splošnimi pogoji poslovanja ter veljavnimi prometnimi predpisi, ki zadevajo vožnjo električnih skirojev.
 • Najvišja teža obremenitve vozila znaša 110 kg. Obremenitev, ki presega omenjeno, lahko poveča tveganje za nesrečo ali druge težave. Uporaba vozil s strani dveh oseb ob istem času ni dovoljena.
 • Voznik je ves čas dolžan vozilo uporabljati na upravičen, primeren in obziren način.
 • Ko stranka ali drugi vozniki vozila nimajo pod nadzorom, so dolžni zagotoviti, da vozilo pravilno priklenejo s spriloženo ključavnico.
 1. OKVARE IN POŠKODBE NA VOZILU

 

 • Pred vožnjo je stranka ali voznik dolžan pregledati vozilo za primer odkritja vidnih poškodb ali okvar, vključujoč – a ne omejeno na – kolesa, luči, zavore, krmilo itd.
 • Če stranka ali voznik odkrije okvaro ali poškodbo na vozilu in je slednje zaradi poškodbe ali okvare neuporabno, mora tranka ali voznik o poškodbi nemudoma obvestiti lastnika in hotelsko osebje na kraju najema. V tem primeru je stranka oz. voznik upravičen(a) do zamenjave poškodovanega vozila. V kolikor drugo vozilo ni na voljo, se stranki povrne celotno plačilo.

 

 1. ODGOVORNOST STRANKE IN VOZNIKOV
 • Med uporabo najemnih storitev je stranka v celoti odgovorna za rezervacijo, vključno z – a ne omejeno na – upoštevanje prometnih predpisov in teh splošnih pogojev poslovanja s strani vseh voznikov pod isto rezervacijo. Stranka priznava odgovornost za svoja dejanja in opustitve ter dejanja in opustitve vseh voznikov v okviru te rezervacije. Posledično lastnik ne odgovarja za uporabo vozila in ne nosi odgovornosti v primeru, če je voznik udeležen v kakršno koli nesrečo in zaradi tega utrpi poškodbo ali drugo škodo.
 • Stranka odgovarja za vse poškodbe in škodo na vozilu ali priloženi opremi, kot denimo čeladah in ključavnicah, nastalo v času izvrševanja najemnih storitev, ko je škoda ali poškodba posledica malomarnega ali naklepnega ravnanja stranke ali drugega voznika ali kršitve teh splošnih pogojev poslovanja. Za škodo, povzročeno na okvirju ali kolesih vozila s krivdnim ravnanjem stranke ali drugega voznika bo lastnik zaračunal stranki.
 • Lastnik ne odgovarja za škodo in poškodbe, ki jih utrpi stranka, drug voznik ali katera koli tretja oseba v nesreči ali kakšnem drugem dogodku, v katerem so bila udeležena vozila, razen če razlog za takšno škodo izvira neposredno iz napake v vozilu skladno z zakonsko odgovornostjo za proizvod z napako.
 • Voznik odgovarja za vso škodo in poškodbe, ki jih utrpi sam, tretja oseba, stranka ali drug voznik, ko omenjena škoda ali poškodba nastane kot posledica uporabe vozila. Lastnik ne nosi objektivne odgovornosti za škodo skladno z veljavnim slovenskim odškodninskim pravom v času izvrševanja storitve najema v najemnem obdobju. Glede na to se šteje, da je voznik ali katera koli druga oseba, ki je v času nesreče ali drugega škodnega dogodka izvrševala oblast nad vozilom, objektivno odgovorna za nastalo škodo ali poškodbe.
 • V primeru izgube vozila ali škode na vozilu ali priloženi opremi, si je lastnik upravičen iz strankine varščine povrniti škodo v naslednjem obsegu:
  • V celoti poškodovano ali uničeno vozilo: 200 EUR
  • izgubljeno ali ukradeno vozilo: 200 EUR
  • poškodbe ogrodja vozila: 60 EUR
  • poškodovane zavore: 30 EUR
  • poškodovano kolo/guma: 20 EUR
  • izgubljena čelada: 10 EUR
  • izgubljena ključavnica: 10 EUR
 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
 • Lastnik pridobiva in obdeluje zgolj osebne podatke stranke, ki jih potrebuje za izvedbo storitev najema in osebne podatke, potrebne za izvedbo plačil. Z označitvijo okvirčka na lastnikovi spletni strani stranka podaja izrecno soglasje za obdelavo osebnih podatkov skladno z nacionalno in evropsko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, vključno z, a ne omejeno na Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
 1. RAZDOR POGODBE
 • V kolikor stranka krši splošne pogoje poslovanja, je lastnik upravičen do razdora pogodbe in preklica izvrševanja najemnih storitev.
 • V primeru omenjenega razdora pogodbe stranka ni upravičena terjati vračila plačila najemne storitve.
 1. IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI E-SCOOTY d.o.o.
 • E-SCOOTY d.o.o. odgovarja skladno z veljavnimi predpisi o odgovornosti, z naslednjimi omejitvami:
 • E-SCOOTY d.o.o. ne odgovarja za kakršno koli posredno ali posledično škodo. E-SCOOTY d.o.o. ne odgovarja niti stranki niti kateri koli tretji osebi za uporabo storitev najema, uporabo in najem vozil s strani stranke ali voznikov;
 • Storitve najema se posredujejo na temelju razpoložljivosti kapacitet, brez kakršnih koli izrecnih ali impliciranih garancij delovanja. Brez poseganja v predhodno navedeno, E-SCOOTY d.o.o. izrecno opozarja, da ne odgovarja za razpoložljivost storitev. E-SCOOTY d.o.o. nadalje ne zagotavlja, da bodo storitve izpolnile pričakovanja voznika in da se bodo izvedle povsem brez napak;
 • E-SCOOTY d.o.o. ne odgovarja za prekinitve storitev zaradi sistemskih napak na spletni strani in/ali drugih delih elektronskega sistema za najem ali katero koli drugo težavo izven razumnega nadzora družbe E-SCOOTY d.o.o. (višja sila);
 • Glede škode na stvareh ali osebah zaradi okvar na vozilih, E-SCOOTY d.o.o. odgovarja zgolj v primeru in obsegu, v kolikor ta odgovornost izhaja iz obvezujočih pravil o odgovornosti za izdelek z napako.
 1. IZBIRA RELEVANTNEGA PRAVA IN NAČIN REŠEVANJA SPOROV
 • Za razlago in uporabo teh splošnih pogojev poslovanja in katerih koli sporov v zvezi s strankino uporabo najemnih storitev ali lastnikove spletne strani se uporabi pravo Republike Slovenije.
 • Vsi spori, ki izhajajo iz ali nastanejo v zvezi s temi splošnimi pogoji poslovanja ali strankino uporabo najemnih storitev ali lastnikove spletne strani se rešujejo sporazumno in v dobri veri med pogodbenima strankama.
 • V kolikor želite podati zahtevek, ga lahko podate prek spletnega portala Evropske Komisije. To zlasti velja za stranke, ki bivajo v drugih državah EU. Zahteve lahko podate na http://ec.europa.eu/odr
 • V kolikor do mirne in sporazumne rešitve spora ne pride, je za reševanje spora izključno pristojno sodišče Republike Slovenije.
0

Voziček